Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/apoliman/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/apoliman/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 654
Έλεγχος Πόσιμου Νερού - ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ

Έλεγχος Πόσιμου Νερού

Το νερό αποτελεί το υπέρτατο αγαθό για την δημιουργία και διατήρηση της ζωής. Έτσι λοιπόν , το νερό, που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση δεν πρέπει να περιέχει χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς σε ποσότητες που μπορεί να έχουν επιπτώσεις στην υγεία. Πρέπει να είναι ασφαλές και ακίνδυνο για την υγεία, να μην είναι θολό και να μην έχει χρώμα και δυσάρεστη οσμή και γεύση. 

Κατά τακτά χρονικά διαστήματα χρειάζεται να γίνουν εργαστηριακές εξετάσεις σε νερά διαφόρου προέλευσης, είτε προληπτικά για τη γνώση της ποιότητας του νερού, είτε με την διαπίστωση έξαρσης κρουσμάτων για τα οποία υπάρχει υποψία ότι οφείλονται στο νερό. Σ΄αυτές τις περιπτώσεις κρίσιμο σημείο για τη λήψη σωστού αποτελέσματος, είναι η σωστή δειγματοληψία και η ταχεία μεταφορά του δείγματος με τις κατάλληλες συνθήκες στο αρμόδιο Εργαστήριο.

Το γραφείο μας έχει πολυετή εμπειρία στο έλεγχο ποιότητας πόσιμου νερού στο Νομό αφού για σειρά ετών είχε αναλάβει τον έλεγχο ποιότητας πόσιμου νερού στον Δήμο Σουλίου και στα Δημοτικά Διαμερίσματα Συβότων, Σαγιάδας, Μαργαριτίου και Παραποτάμου.

Το Θεσμικό Πλαίσιο για την ποιότητα του πόσιμου νερού περιλαμβάνει τις ακόλουθες διατάξεις:

 • Την Υ2/οικ. 2600/2001 ΚΥΑ (ΦΕΚ 892/Β/11.7.01) για την <ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης> σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83 /ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998, όπως διορθώθηκε με την Υ2/3423 πράξη (ΦΕΚ 1082/Β/14.8.01)
 • Την Α5/288/86 (ΦΕΚ 53Β 379Β) υγειονομική Διάταξη <περί ποιότητας πόσιμου νερού> σε εναρμόνιση οδηγίας 80/778/ΕΟΚ η οποία αναφέρεται στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του πόσιμου νερού, στη συχνότητα των δειγματοληψιών και στις υποχρεώσεις των υπεύθυνου (για τη σύνταξη των τριετών εκθέσεων ποιότητας πόσιμου νερού για τα έτη 2002 και 2003).
 • Την Γ3α/761/68 Υγ. Διάταξη , όπως έχει τροποποιηθεί (ΦΕΚ 189/68 Β, 988/74 Β) που περιλαμβάνει συμπληρωματικές διατάξεις για τους υπεύθυνους ύδρευσης του νερού, καθώς και τις υποχρεώσεις τους.
 • Την ΥΜ/5673/57 (ΦΕΚ 5/58Β) Υγ. Διάταξη, που αναφέρεται στις μεθόδους απολύμανσης του νερού ύδρευσης.
 • Την Ε1β/221/65 (ΦΕΚ 138/τβ/24.2.65) Υγ. Διάταξη, στην οποία προβλέπονται αποστάσεις ασφάλειας των πηγών υδροληψίας από χώρους διάθεσης λυμάτων.
 • Τα άρθρα 8 έως 17 του Υγειονομικού Κανονισμού, που αναφέρονται σε μέτρα προστασίας πηγών υδροληψίας και συστημάτων ύδρευσης.
 • Την Β1/οικ. 5508/98 Υπουργική Απόφαση, που αναφέρεται στην αναγνώριση των Πανεπιστημιακών εργαστηρίων των Ιατρικών Σχολών, Θες/νικης, Ιωαννίνων, Πατρών, Κρήτης και Αθηνών, ως Κέντρα Αναφοράς ελέγχου νερών κ.λπ.
 • Την Α5/2280/85 (ΦΕΚ 720/τ.β/13.12.83) Υγ. Διάταξη, με την οποία ρυθμίζονται θέματα προστασίας των πηγών υδροληψίας της ευρύτερης περιοχής της Πρωτεύουσας (λίμνες και υδραγωγεία Μαραθώνα, Υλίκης, Μόρνου), υπό υπέρμετρη ρύπανση και θεσπίζονται διάφοροι περιορισμοί και ζώνες προστασίας.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι η παράγραφος 1.1 του άρθρου 4 της Ε1β/221/65 Υγειονομικής Διάταξης έχει καταργηθεί, καθόσον ισχύουν τα προβλεπόμενα στην 46399/1352/86 (ΦΕΚ 438Β) Κοινή Υπουργική Απόφαση, με την οποία καθορίζονται τρεις κατηγορίες επιφανειακών νερών, που προορίζονται για πόσιμα (Α1, Α2,Α3) και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους σε συνδυασμό με την αντίστοιχη απαιτούμενη ελάχιστη επεξεργασία.)

Oι υποχρεώσεις σας σχετικά με την ποιότητα του πόσιμου νερού που παρέχετε στους Δημότες σας είναι οι παρακάτω :

Υποχρεώσεις υπευθύνων ύδρευσης

Υπεύθυνοι ύδρευσης (πρώτος βαθμός ευθύνης) σύμφωνα με το άρθρο 12 της Υ2/2600/01ΚΥΑ και το άρθρο 9 της Γ3α/761/68 Υγ. Διάταξης Υπεύθυνοι ύδρευσης είναι :

 • Για τις υδρεύσεις Δήμων η Δημοτική Αρχή, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 23 παρ. 1 του Ν. 1065/80 <Περί κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα> (ΦΕΚ 168Α), ή ο αντίστοιχος για την ύδρευση τοπικός Οργανισμός ή Επιχείρηση ή Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων και κατά τα προβλεπόμενα από τον Ν. 1416/84 (λ.χ. Δ.Ε.Υ.Α.)
 • για τις βιομηχανίες, ιδρύματα κ.λπ., , τα οποία διαθέτουν δική τους ύδρευση οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους.
 • για τις βιομηχανίες, που βρίσκονται εγκατεστημένες μέσα σε βιομηχανικές περιοχές που διαθέτουν κεντρικό δίκτυο ύδρευσης η ΕΤΒΑ
 • για τις ιδιωτικές υδρεύσεις οι ιδιοκτήτες ή οι νομείς των εγκαταστάσεων ύδρευσης.

Οι ως άνω Υπεύθυνοι ύδρευσης φέρουν την ευθύνη της μελέτης, κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος ύδρευσης, της διενέργειας υγειονομικών αναγνωρίσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και γενικά της λήψης κάθε μέτρου, προκειμένου να παρέχεται πόσιμο νερό σε ποσότητα επαρκή για τις ανάγκες του υδρευόμενου πληθυσμού, χωρίς διακοπές και το σύστημα ύδρευσης να είναι απαλλαγμένο από κάθε υγειονομικό κίνδυνο και υποχρεούνται :

 • να θέτουν στην διάθεση των αρμόδιων υγειονομικών αρχών το αρχείο υγειονομικών αναγνωρίσεων, εργαστηριακών εξετάσεων, το ημερολόγιο ύδρευσης (που οφείλουν να τηρούν), καθώς και κάθε πληροφορία και στοιχείο που αφορά στην εκλογή της πηγής υδροληψίας, και την μελέτη κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση του συστήματος ύδρευσης, και το χρησιμοποιούμενο προσωπικό.
 • να γνωστοποιούν αμέσως στην Δ/νση Υγείας της Ν.Α. κάθε υγειονομικό κίνδυνο που εμφανίζεται, καθώς και τα μέτρα που θα ληφθούν για την εξουδετέρωσή του.
 • να συμμορφώνονται στις υποδείξεις και οδηγίες των οικείων Υπηρεσιών υγείας.
 • να διενεργούν την προβλεπόμενη σύμφωνα με την ΥΜ/5673/57 (ΦΕΚ 5/58Β) Υγ. Διάταξη υποχρεωτική απολύμανση που επιβάλλεται για υδρεύσεις, που εξυπηρετούν οικισμούς άνω των 3000 κατοίκων.
 • να αναθέσουν σε συγκεκριμένο πρόσωπο (με μόνιμο αναπληρωτή του για τις περιπτώσεις απουσίας του), την παρακολούθηση της κανονικής λειτουργίας και συντήρησης του εξοπλισμού απολύμανσης του πόσιμου νερού για τη σωστή εφαρμογή της απολύμανσης. Τα ονόματα των ως άνω προσώπων (τακτικού και αναπληρωτή) θα αποστέλλονται εγγράφως στην Δ/νση υγείας της Ν.Α., η οποία μπορεί να μην τα εγκρίνει και να ζητήσει την αντικατάστασή τους, εφόσον κριθούν ανεπαρκή για την εργασίας αυτή. Τα ως άνω στοιχεία κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στην οικεία Περιφέρεια.
 • να τηρούν ειδικό βιβλίο, στο οποίο θα καταχωρούνται τα αποτελέσματα μετρήσεων υπολειμματικού χλωρίου, οι οποίες θα γίνονται με συχνότητες που καθορίζονται στην ΥΜ/5673/57 (ΕΚ 5/58) Υγ. Διάταξη και προσδιορίζεται με τη μέθοδο DPD (χρωματομετρική) και όχι της ορθοτολιδίνης.
 • να διενεργούν δειγματοληπτικούς και εργαστηριακούς ελέγχους σε αντιπροσωπευτικά προκαθορισμένα σημεία ολοκλήρου του δικτύου διανομής από την πηγή υδροληψίας μέχρι τη διάθεση στον καταναλωτή. Προς τούτο πρέπει να καταρτίσουν προγράμματα παρακολούθησης, τα οποία θα αναφέρονται μεταξύ άλλων και στον καθορισμό των σημείων δειγματοληψίας.

Υδρεύσεις ∆ήµων ∆ηµοτική Αρχή, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο άρθρο 23 παρ. 1 του Ν. 1065/80 “Περί κυρώσεως ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα’” (ΦΕΚ 168 Α ), ή ο αντίστοιχος για την ύδρευση τοπικός Οργανισµός ή Επιχείρηση ή Σύνδεσµος ∆ήµων και Κοινοτήτων και κατά τα προβλεπόµενα από τον Ν. 1416/84 (λ.χ ∆.Ε.Υ.Α.)

Τα παθογόνα των υδατογενών λοιµώξεων

 • Σαλµονέλλα του τυφοειδούς πυρετού
 • Σιγκέλλα
 • Καµπυλοβακτηρίδιο
 • Τοξινογόνο κολοβακτηρίδιο
 • ∆ονάκιο της χολέρας
 • λεπτοσπείρα
 • Αµοιβάδα
 • Γιάρδια
 • Κρυπτοσπορίδιο
 • Ιός ηπατίτιδας Α
 • Νοριοί
 • Άλλοι εντεροϊοί

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

19-07-2013
Δωρεάν Μυοκτονία
Δωρεάν Μυοκτονία

Για  καθημερινό  καθαρισμό σε  κατα...

Περισσότερα
19-07-2013
Δωρεάν Τρεις (3) Παγίδες
Δωρεάν Τρεις (3) Παγίδες

Για καταπολέμηση τρωκτικών με αριθμό δολωματικών σ...

Περισσότερα
19-07-2013
Δωρεάν Απολύμανση Χώρου
Δωρεάν Απολύμανση Χώρου

Σε γενικό καθαρισμό κτιρίου, δωρεάν μια απολύμανση...

Περισσότερα
19-07-2013
Ετήσιο Συμβόλαιο - Δωρεάν έξτρα Απεντόμωση
Ετήσιο Συμβόλαιο - Δωρεάν έξτρα Απεντόμωση

Με ετήσιο συμβόλαιο για απεντόμωση ( κατσαρίδας ) ...

Περισσότερα
19-07-2013
Δωρεάν Καταπολέμηση Κουνουπιών
Δωρεάν Καταπολέμηση Κουνουπιών

Με εφαρμογή απώθηση ερπετών, δωρεάν μια καταπολέμη...

Περισσότερα
19-07-2013
10% Έκπτωση σε ετήσια Συμβόλαια
10% Έκπτωση σε ετήσια Συμβόλαια

Σε όλα τα ετήσια συμβόλαια που πληρώνονται μετρητο...

Περισσότερα

Αναζητείτε λύσεις στο χώρο σας;Είμαστε εδώ για να σας τις προσφέρουμε άμεσα!

Επικοινωνία

Log In or Εγγραφή

Log in with Facebook

Forgot your password? / Forgot your username?


Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/apoliman/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/apoliman/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 654